Oferta

Sprawy rozwodowe

Zdrada małżeńska to najczęstsza przyczyna rozpadu związku małżeńskiego. Jeśli zachowanie twojego partnera budzi twoją wątpliwość, warto reagować na pierwsze sygnały niewierności.

Jeśli podejrzewasz partnera o zdradę należy szybko przerwać pasmo domysłów i skorzystać z usług profesjonalnej agencji detektywistyczne, która zbierze niezbite dowody.

Jeśli zdrada się potwierdzi będziecie Państwo dysponować materiały dowodowym, który posiada znaczną moc dowodową przed sądem.

Dowód w postaci raportu z czynności detektywistycznych pozwala szybko zakończyć sprawy rozwodowe.

W skład usługi wchodzi m.in

 • ustalenie i kontrola miejsca zamieszkania figuranta
 • ustalenie rozkładu dnia obserwowanej osoby
 • ustalenie kontaktów towarzyskich i zawodowych osoby
 • obserwacja osoby ukierunkowana na ujawnienie jej kontaktów z płcią przeciwną
 • dokumentacja fotograficzna oraz video z wykonanych czynności
 • profesjonalne przygotowanie materiału dowodowego

Godzina obserwacji od 100 zł/h

Badania DNA/test na ojcostwo

Zebranie materiału genetycznego od dziecka oraz badanie określające stopień pokrewieństwa. Współpracujemy z wyspecjalizowanym laboratorium.

Ustalenia majątkowe ruchomości / nieruchomości 

Ustalenie ruchomości oraz nieruchomości podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej.

koszt 2000 zł Netto, czas realizacji 14 dni.

Raport kompleksowy

Raport kompleksowy odzwierciedla szczegółową charakterystykę firmy.  Jest to opis organizacyjno-prawny badanej firmy oraz podstawa do określenia wiarygodności podmiotu.Dzięki raportowi finansowemu będą Państwo wstanie ocenić kontrahenta oraz poziom ryzyka płynący ze  współpracy.

Zawartość merytoryczną raportu stanowią przede wszystkim:

 • dane rejestrowe firmy,
 • dane teleadresowe,
 • forma prawna,
 • kapitał zakładowy,
 • struktura własności,
 • prawo reprezentacji,
 • kierownictwo,
 • przedmiot działalności,
 • powiązania kapitałowo-osobowe + graf
 • zatrudnienie,
 • informacje o sytuacji finansowej badanej firmy (w przypadku dostępności danych),
 • analiza finansowa: wypłacalność, dyscyplina płatnicza, dane bilansowe, wskaźniki ekonomiczne wraz z komentarzem,
 • kserokopie akt rejestrowych (sprawozdania finansowe, bilanse itp.)
 • inne informacje tj. firmy powiązane, kierunek rozwoju,  itd. (w przypadku dostępności danych)

Inne ustalenia zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych z dnia   6 lipca 2001 r.

(Dz.U. z 2002 nr 12 poz. 110)

Art. 2. 1. Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,

2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:

a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,

b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,

3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,

4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,

5) poszukiwanie mienia,

6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

2. Zleceniodawcą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie mogą być organy prowadzące lub nadzorujące postępowania w tych sprawach.